Vedtægter

Motionscirklen Horsens

§ 1. Navn og Hjemsted

 1. Foreningens navn er: Motionscirklen Horsens.
 2. Foreningens hjemsted er: Horsens Kommune.

§ 2. Formål

 1. Motionscirklens formål er at tilbyde medlemmerne forskellige former for holdidræt/-motion.
 2. Derved motiveres til
  • deltagelse i et uformelt gensidigt forpligtende fællesskab
  • styrkelse af livskvaliteten for den enkelte og det sociale liv,
  • samt fremme medlemmernes lyst til at engagere sig.
 3. Motionscirklen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3. Medlemsforhold

 1. Som medlem kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent.

§ 4. Regnskabsår/Kontingent

 1. Foreningens regnskabsår er 01.08. – 31.07.
 2. Medlemskontingentet pr. medlem pr. år fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
 2. Valget gælder for 2 år med skiftevis 2 og 3 personer på valg hvert andet år.
 3. I lige år vælges formand og 2 medlemmer.
 4. I ulige år vælges kasserer og 1 medlem.
 5. Hvert år vælges suppleanter til bestyrelsen.
 6. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og fører protokol over vigtige beslutninger.
 7. Bestyrelsen udarbejder/fastsætter forretningsorden.

§ 6. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes i august/ begyndelsen af september med mindst 14 dages varsel til medlemmerne pr. brev eller e-mail, til medlemmer som har oplyst om personlig mailadresse.
 2. Stemmeret kan kun udøves ved medlemmets personlige fremmøde.
 3. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (51%).
 4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter samme regel, såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer eller 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom.
 5. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden.

§ 7. Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskabet.
 5. Forelæggelse af planer for kommende sæson, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
 6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen).
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, lige årstal – gældende for 2 år, således:
  • Valg af formand.
  • Valg af 2 medlemmer yderligere.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen, ulige årstal – gældende for 2 år således:
  • Valg af kasserer.
  • Valg af 1 medlem yderligere.
 8. Valg af 2 suppleanter – vælges hvert år.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 10. Eventuelt.

§ 8. Ændring af vedtægterne

 1. Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling.

§ 9. Opløsning af foreningen

 1. Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
 2. Ved foreningens opløsning overføres foreningens eventuelle midler til gavn for ældre i Horsens.

§. 10. Hæftelse

 1. Foreningen kan ikke optage lån. Hverken medlemmerne eller foreningens bestyrelse kan personligt hæfte for foreningens gæld.

(Vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 30. august 2019)

 

bubble